Ankieta oceny szkolenia

Ankieta oceny szkolenia

W skali 1 do 4 prosimy zaznaczyć właściwe odpowiedzi
1 – zdecydowanie nie, 2 – raczej nie, 3 – raczej tak, 4 – zdecydowanie tak

Tytuł Szkolenia
Data szkolenia
Imię i nazwisko prowadzącego
Imię i nazwisko uczestnika
A. Program Szkolenia
1. Program szkolenie był spójny i logiczny.
2. Tematyka szkolenia dobrze dobrana do potrzeb uczestników.
B. Metodyka szkolenia
3. Cele szkolenia zostały jasno I precyzyjne przedstawione.
4. Cele szkolenia zostały osiągnięte.
5. Czas szkolenia został efektywnie wykorzystany.
6. Materiały wykorzystane podczas szkolenia były dobrze przygotowane.
C. Korzyści ze szkolenia
7. Moja wiedza została poszerzona.
8. Rozwinąłem praktyczne umiejętności.
9. Zdobyte umiejętności będą przydatne w mojej pracy zawodowej.
D. Prowadzący szkolenie / trener
10. Prowadzący był merytorycznie przygotowany do prowadzenia szkolenia
11. Prowadzący w sposób jasny i zrozumiały przekazywał wiedzę.
12. Prowadzący zaangażował całą grupę do pracy.
14. Prowadzący elastycznie dopasowywał szkolenie do potrzeb uczestników
E. Organizacja
15. W sposób wyczerpujący zostałem poinformowany o organizacji szkolenia.
16. Warunki komfort, poczęstunek były dobre.
F. Ogólne wrażenie
17. Moje ogólne wrażenie po odbyciu szkolenia jest pozytywne.